FAQs Complain Problems

७६/७७

पञ्चपुरी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सुचना

पञ्चपुरी नगरपालिकाद्वारा स्थापना गरिएका तपशिल बमोजिमका क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा तपशिल बमोजिमको व्यक्तिहरु रहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

बोलपत्र /दरभाउ पत्र स्वीकृतिका लागि आशयपत्र जारी गरिएको सुचना ।।।।।

COVID-19 को परिक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सामाग्री खरिद सम्वन्धी कागजात