FAQs Complain Problems

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

नगरपालिका भवन

Read More

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

ननफाईल हटाउने सम्बन्धी सूचना ।

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
info@panchapurimun.gov.np
लेखा अधिकृत अधिकृतस्तर छैटौँ
Email:
aashisban822@gmail.com

जानकारी

पदपुर्ती